پدال کفشک جریان

جنس کفشک از نوعی چدن نرم می باشد که نسبت به ریل سوم یا ریل انرژی نرم تر بوده و ساییده می شود.

این قطعه جز قطعات مصرفی یونیت جریان طبقه بندی می گردد.

دریافت کاتالوگ